Khi nhập sai mật khẩu, laptop sẽ cho chúng ta biết chuỗi mã gợi ý, nhập mã gợi ý vào ô và nhấn Get Password để có mật khẩu mặc định của hãng sản xuất giúp bạn loại bỏ password bios laptop mà không cần can thiệp phần cứng. Nếu không được, vui lòng liên hệ trung tâm để biết thêm chi tiết.

Hãng sản xuất Dạng mã gợi ý Ví dụ
Compaq 5 decimal digits 12345
Dell serial number 1234567-595B
1234567-D35B
1234567-2A7B
Fujitsu-Siemens 5 decimal digits 12345
Fujitsu-Siemens 8 hexadecimal digits DEADBEEF
Fujitsu-Siemens 5×4 hexadecimal digits AAAA-BBBB-CCCC-DEAD-BEEF
Fujitsu-Siemens 5×4 decimal digits 1234-4321-1234-4321-1234
Hewlett-Packard 5 decimal digits 12345
Hewlett-Packard/Compaq Netbooks 10 characters CNU1234ABC
Insyde H20 (generic) 8 decimal digits 03133610
Phoenix (generic) 5 decimal digits 12345
Sony 7 digit serial number 1234567
Samsung 12 hexadecimal digits 07088120410C0000